Estatuts de “La Massa, Centre de Cultura Vilassarenc“

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1.

L’Associació “La Massa, Centre de Cultura Vilassarenc”, és una entitat cultural, sense afany de lucre ni caràcter polític, que té el seu origen històric en la “Societat del teatre de Vilassar”, entitat creada l’any 1880, i en la continuadora d’aquesta el “Centro Vilasanés de Socorros Mútuos”, constituït el 1889. Esdevinguda secció i filial d’aquesta entitat per creació del dia 12 d’abril del 1943. Està acollida i es regula com a entitat sense afany de lucre, d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, altra legislació aplicable, i els seus estatuts.

Article 2.

Els fins de l’associació són: l’organització d’activitats culturals, recreatives, cíviques i festives de tota mena, adreçades tant als associats com al públic en general.
La seva actuació serà democràtica i amb independència política i institucional, es basarà en els principis de transparència i equitat i les seves activitats es faran d’acord amb els objectius i consignacions pressupostàries aprovats per l’Assemblea.
L’associació es dotarà de l’estructura organitzativa i funcional necessària per dur a terme els seus objectius mitjançant l’Assemblea General, la Junta Directiva, les Seccions de Socis i els Grups de Treball, podent incloure d’altres formes que d’acord amb la llei es puguin jutjar necessàries.

Article 3.

1. El domicili de l’associació s’estableix a Vilassar de Dalt al Carrer de la Mestra Viladrosa 56.
2. Es desenvolupen les activitats principalment en l’àmbit del municipi de Vilassar de Dalt, comarca del maresme, tot i que es poden estendre a la resta de Catalunya i a d’altres indrets.
3.- L’associació podrà establir relacions i col·laboracions amb d’altres entitats, associacions i federacions.

Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4.

Poden formar part de l’associació totes les persones majors d’edat que ho demanin i que estiguin interessades en les seves activitats.
Per integrar-se a l’associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, segons la forma que estableixi el Reglament de Règim Intern, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i se li notificarà la resolució.
En cas de ser admès es donarà d’alta al llibre de socis i se li trametrà el carnet i un exemplar dels estatuts.
En la sol·licitud s’inclourà el nom i cognoms, la data de naixement, el domicili, el telèfon, l’adreça de correu electrònic i el número de compte corrent per domiciliar els pagaments. Les comunicacions als socis/es es faran per correu electrònic, o correu postal en cas de no tenir-ne.
El secretari inscriurà l’alta de soci al llibre de socis i sòcies per ordre d’alta.
La Junta Directiva inclourà a l’informe anual un resum del moviment d’altes i baixes d’associats, les quals seran ratificades per l’Assemblea General..
El socis menors d’edat podran ser-ho de forma nominal i sense dret a vot. L’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva o d’una desena part dels socis, podrà atorgar el títol de Soci/a d’Honor, a favor de persones o institucions, que per llurs mèrits o actes a favor de l’entitat, es facin mereixedores d’aquest reconeixement.

Article 5.

Són drets dels membres de l’associació:
1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris/àries de l’associació.
7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
8. Rebre informació en les activitats de l’associació.
9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
10. Formar part de grups de treball i de seccions de socis.
11. Posseir un exemplar dels estatuts i del reglament de règim intern.
12. Consultar els llibres de l’associació.
13. Participar en les activitats de l’associació.
14.- Proposar punt a l’ordre del dia de l’Assemblea General
15. Presentar reprovacions a la Junta

Article 6.

Per exercir els seus drets els sòcies i sòcies hauran d’estar al corrent de pagament de les seves obligacions econòmiques.

Article 7.

Són deures dels membres de l’associació:
1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar per assolir-les.
2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts o aprovades d’acord amb aquests.
3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries i del reglament de règim intern.
4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

Article 8.

Són causes per ser donat de baixa de l’associació:
1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
2. No satisfer les quotes fixades durant un any.
3. No complir les obligacions estatutàries o del Reglament de Règim Intern.
4. Quan el soci impedeixi o obstaculitzi deliberadament el compliment de les finalitats de l’associació.
5. Quan la seva conducta vagi en contra dels principis fonamentals de l’entitat o danyi la imatge de l’associació.
6. Quan la seva conducta, dins del centre, o en relació amb els altres socis i membres dels òrgans de govern sigui reprovable.

Capítol III. L’Assemblea General

Article 9.

1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 10.

L’Assemblea General té les facultats següents:

a) Modificar els estatuts.
b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
c) Aprovar els objectius generals i línies d’actuació de l’associació.
d) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, com també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.
e) Acordar la dissolució de l’associació.
f) Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.
g) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
h) Aprovar el reglament de règim intern.
i) Acordar la baixa o expulsió, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
j) Conèixer les sol·licituds presentades per ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva.
k) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 11.

1. L’Assemblea General Ordinària es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels mesos compresos entre gener i abril, ambdós inclusivament, amb el següent ordre del dia:

Aprovació de l’acta de la reunió anterior.
Ratificació d’altes i baixes d’associats.
Memòria d’activitats del darrer any.
Rendició de comptes de l’exercici vençut.
Objectius i programa d’actuació per al curs present.
Renovació, si escau, dels membres de la Junta directiva.
Ratificar la creació o dissolució de seccions
Altres assumptes que proposi la Junta
Torn obert de paraules.

2. La Junta Directiva pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari o informatiu sempre que ho consideri convenient i almenys amb 15 dies d’anticipació, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels associats; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de dos mesos a comptar de la sol·licitud.

Article 12.

1. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern amb una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia amb els assumptes a tractar, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un correu electrònic o en cas de no tenir-lo, amb un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada de socis i sòcies que ha de tenir l’associació.
3. La documentació que faci referència als punts de l’ordre del dia estarà, des de la convocatòria de l’Assemblea, a la secretaria a disposició dels socis i sòcies i en el suport digital de què disposi l’entitat.
4. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president o presidenta de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vicepresident o vicepresidenta o el/la vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
5. El secretari o la secretària redacta l’acta de cada reunió, que ha de signar ell/a mateix/a i visar el president o presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
6. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General s’aprovarà l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni.

Article 13.

1. Perquè l’Assemblea General Ordinària o Extraordinària pugui considerar-se vàlidament constituïda en primera convocatòria, caldrà l’assistència de la meitat del nombre de socis i sòcies. L’Assemblea quedarà constituïda en segona convocatòria independentment del nombre de socis i sòcies presents. En l’avís de convocatòria de l’Assemblea es podrà assenyalar dia i hora per a celebració de la primera, i cas de ser necessària la segona, que podrà fer-se a partir de transcorreguda mitja hora de la fixada per la primera.
2. Cada soci o sòcia sols pot representar a un màxim de dues persones més i les representacions han de ser sol·licitades per escrit d’acord al què estableix el Reglament de Règim Intern. Els membres de la Junta no podran exercir cap representació.
3. El 10% dels seus membres poden demanar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. Poden fer-ho en el període de 10 dies, comptats a partir de l’endemà de l’anunci de la convocatòria, al taulell d’anuncis de l’associació o en d’altres suports digitals de què disposi l’entitat, per tal que es pugui informar als associats de l’ampliació de l’ordre del dia. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal, amb assistència de tots els membres, o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

Article 14.

1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació amb plenitud de drets i al corrent de pagament de les obligacions econòmiques.
2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents o representats.
3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts o la dissolució de l’associació caldrà el vot favorable de les tres quartes parts dels assistents. Per a la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, caldrà el vot favorable de la majoria absoluta dels presents o representats.

Article 15.

Es convocaran les eleccions un mes abans de la data de celebració. A la convocatòria s’informarà dels càrrecs que s’hagin de renovar. Les candidatures que es vulguin presentar hauran de fer-ho en el termini de 15 dies a partir de la convocatòria de les eleccions. Podran ser a tots els càrrecs a elegir o a un o diversos càrrecs. Les candidatures seran obertes, però hauran d’especificar la persona que es presenta per a cada càrrec i cada candidat sols es pot presentar a un càrrec.
La Junta Directiva proclamarà les candidatures presentades amb els requisits exigibles i trametrà als socis i sòcies una comunicació adjuntant la proposta o programa de cada candidatura.
Les candidatures proclamades que es presenten a elecció tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies.
Si es presenta una sola candidatura quedarà proclamada. Només se sotmetran a votació els càrrecs que comptin amb més d’un candidat.
Seran elegits en votació secreta els candidats que hagin obtingut, per al càrrec al qual es presentaven, el major nombre de vots presents o representats.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 16.

1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació davant de tercers. Componen aquest òrgan el president/a, el secretari/ària, el vicepresident/a, el tresorer/a i dos vocals. La duració del càrrec és de quatre anys.
2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats amb un mínim d’un any d’antiguitat, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president/a i del nou secretari/ària.

Els càrrecs s’elegiran cada dos anys per meitat, un torn el Vicepresident/a, el Secretari/a i dos vocals, i un altre torn el President/ta, el tresorer/a i un vocal.

4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament, tot i que poden ser rescabalats de les despeses de dietes i locomocions què els comporti la seva gestió.

Article 17.

1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de quatre anys, sense perjudici que puguin ser reelegits com a màxim una vegada consecutiva més. No es podrà ser membre de Junta més de vuit anys consecutius havent de transcórrer almenys dos anys per tornar a ser membre de la mateixa.
2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
a) mort o declaració d’absència;
b) incapacitat o inhabilitació;
c) renúncia notificada a l’òrgan de govern;
d) separació acordada per l’assemblea general per moció de censura, reunida amb caràcter extraordinari amb aquest punt en l’ordre del dia;
e) qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts. 3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir i s’han de ratificar en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Si la vacant és el President, la Junta escollirà un President provisional d’entre els seus membres. Altrament, un membre de l’associació designat per la Junta pot ocupar provisionalment el càrrec vacant. Els elegits per cobrir una vacant, mantindran el càrrec pel que quedi de mandat en el càrrec corresponent. Es convocaran eleccions si per algun motiu cessa la meitat o més de la Junta Directiva.

Article 18.

1. L’Assemblea podrà reprovar la totalitat de la Junta Directiva o algun dels seus membres. Per dur a terme el debat de reprovació ho haurà d’acordar l’Assemblea, convocant en el mateix acte l’Assemblea General extraordinària amb aquest únic punt com a ordre del dia.
2. Es podrà convocar una Assemblea General Extraordinària per a la reprovació i separació de membres de la Junta Directiva a petició d’un 10% dels associats i associades en carta adreçada a la Junta Directiva que haurà de ser convocada en el termini d’un mes, des de la presentació de la petició, amb aquest únic punt d’ordre del dia.

Article 19.

1. La Junta Directiva té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
d) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
f) Sotmetre el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General i els pressupostos de l’exercici següent.
g) Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
h) Supervisar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
i) Establir i dissoldre grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació.
j) Proposar, aprovar i fer el seguiment de les seccions de socis i de les seves activitats.
k) Nomenar els membres de la Junta Directiva que hagin de supervisar cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
l) La gestió del pressupost de l’entitat amb tots els seus recursos econòmics dels quals la Junta Directiva n’és responsable d’acord amb el que disposa el codi Civil de Catalunya.
m) Generar i gestionar fons per a l’entitat a través d’aportacions o subvencions d’entitats públiques o privades.
n) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvi a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 32.
o) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
p) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan directiu de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 20.

La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona que el/la substitueixi, o a petició d’un terç dels seus membres, s’ha de reunir. La periodicitat serà la que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada mes.

Article 21.

1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.
2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president/a o del secretari/ària o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre. La Junta Directiva podrà separar de les seves funcions a un dels seus membres si aquest falta a vuit reunions consecutives de la mateixa sense justificació.
3. La Junta Directiva pren els acords per consens. Si hi ha desacord, per majoria simple de vots dels assistents. En cas d’empat preval el vot del President.

Article 22.

La Junta Directiva pot encarregar tasques específiques a un associat o associada, o a un grup de treball, indicant l’objecte de la delegació i el termini d’execució.

Article 23.

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari/ària i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V. La presidència i la vicepresidència

Article 24.

1. Són pròpies del president/a les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària de l’associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.
2. El president/a és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident o pel vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre. També exercirà totes aquelles funcions que li encomani la Junta Directiva.

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria

Article 25.

El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes, així com la seva presentació a l’Assemblea General. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president/a.

Article 26.

El secretari/ària ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies, el en qual hi constaran com a mínim, el nom i cognoms, domicili, data de naixement, data d’ingrés a l’entitat, telèfon i adreça de correu electrònic. El secretari/a ha d’elaborar la memòria anual.

Capítol VII. Els grups de treball i les seccions de socis

Article 27.

Els grups de treball seran establerts i dissolts per la Junta a fi i efecte de desenvolupar tasques i encàrrecs puntuals de curta durada.

Article 28.

Les seccions tenen per objectiu la promoció d’una temàtica específica entre els socis de l’entitat, així com proposar activitats externes sobre aquesta temàtica a la Junta del Centre. Les seccions són una eina per a la incorporació de nous socis i sòcies i per tant, per a l’enfortiment del Centre. Per pertànyer a una secció s’ha de ser soci o sòcia de l’associació.
Un grup no inferior de deu associats o associades podrà proposar a la Junta Directiva la creació d’una secció per dur a terme una determinada activitat que estigui d’acord amb els principis socials. En l’escrit de proposició s’hauran d’indicar els socis que en són membres, un responsable, els objectius i les activitats que volen dur a terme, d’acord amb el que defineix el Reglament de Règim Intern del Centre.
Un cop acordada la creació de la Secció els seus membres anomenaran un responsable que excepcionalment podrà ser també membre de la Junta Directiva. Anualment, dins del primer més de cada any, cada secció presentarà a la Junta Directiva una memòria d’activitats de la Secció i les que es proposa dur a terme aquell exercici.

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 29.

a) les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres;
b) les subvencions oficials o particulars;
c) les donacions, les herències o els llegats;
d) les rendes del patrimoni propi;
e) altres ingressos que puguin obtenir-se.

Article 30.

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques -que s’han d’abonar per mesos, trimestres, semestres o anys, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

Article 31.

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 32.

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis oberts en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president/a, del tresorer/a i del secretari/ària.

Capítol IX. El règim disciplinari

Article 33.

La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies, d’acord amb el que estableixi el Reglament de Règim Intern.
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern. Deixar de pagar les quotes durant un any serà causa d’expulsió per acord de la Junta Directiva.
El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de deu dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de quinze dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de quinze dies. En el cas d’expulsió per manca de pagament de quotes no caldrà instruir expedient informatiu sinó que a partir de l’informe del tresorer acreditant la manca de pagament i que se l’ha avisat prèviament del fet, la Junta Directiva podrà acordar l’expulsió.
Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer davant la primera Assemblea General que tingui lloc.

Capítol X. La reforma dels estatuts

Article 34.

Per a la reforma dels estatuts caldrà convocar una Assemblea General Extraordinària en la que es trametrà la proposta a totes les persones associades. La proposta que serà debatuda i sotmesa a votació, serà aprovada si obté el vot favorable de les tres quartes parts dels assistents o representats.

Capítol XI. La dissolució

Article 35.

L’associació té caràcter indefinit, però pot ser dissolta per imperatiu legal o si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari, expressament per a aquest fi, amb el vot favorable de les tres quartes parts dels assistents i representats.

Article 36.

1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
2. L’Assemblea està facultada per elegir una Comissió Liquidadora sempre que ho cregui necessari.
3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
4. El romanent net i patrimonial que resulti de la liquidació, es lliurarà a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit d’actuació del centre i objectius similars, hagi destacat més en el suport al mateix, tenint-se en compte de forma preferent les entitats de Vilassar de Dalt o el seu Ajuntament. Si la liquidació es produeix durant el període de vigència del Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa, entre La Massa, Centre de Cultura Vilassarenc i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, es farà d’acord amb el que aquest estableixi. En qualsevol dels casos, el romanent i el patrimoni liquidats s’hauran d’usar per a activitats culturals sense afany de lucre i en benefici del poble de Vilassar de Dalt..
5. La documentació del Centre es lliurarà al Museu-Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt o a l’entitat pública que gestioni els fons documental d’aquest.
6. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una Comissió Liquidadora especialment designada a aquest efecte.

La Massa Centre de Cultura Vilassarenc | Mestra Viladrosa, 56 | 08339 Vilassar de Dalt | e-mail: lamassaccv@gmail.com