Reglament de Règim Intern

CAPÍTOL I. DEL CENTRE VILASSARENC EN GENERAL

Article 1.

L’associació La Massa, Centre de Cultura Vilassarenc,  constituïda a l’empara de la legislació vigent, es regirà pels Estatuts vigents de l’associació aprovats en la corresponent Assemblea Extraordinària, pel present Reglament de Règim Intern i per totes aquelles normes que estableixi la reglamentació que li sigui d’aplicació segons les lleis.

Article 2.

El present Reglament desenvolupa els continguts expressats en els Estatuts de l’associació i en cap cas podrà anar contra la filosofia i l’articulat dels esmentats Estatuts.

Article 3.

El domicili social s’estableix en el carrer Mestra Viladrosa, 56 de Vilassar de Dalt. La Junta Directiva, en el seu cas, podrà adoptar els canvis que estimi oportuns en el domicili de l’associació, donant la corresponent notificació a les autoritats competents i als socis de l’entitat.

Article 4.

En l’exercici de les seves finalitats, establertes a l’article 2 dels estatuts, el Centre es regirà pels principis de transparència i independència i es gestionarà en base a objectius i pressupost. Les seves activitats es regiran en els de diversitat i qualitat.

Article 5.

La imatge corporativa de l’associació —nom, logotip, carnet pels socis, cartells, targetes de visita, etc.,— és aprovada per l’Assemblea General.

El logotip del Centre sortirà en tota la documentació escrita o gràfica que generi el Centre. La seva utilització per part dels socis haurà de comptar amb el vist-i-plau escrit de la Junta. Les seccions de socis formalment establertes hauran d’utilitzar-lo en totes les seves activitats, així com fer esment de la seva condició de secció. La utilització del logotip per part de tercers (persones o institucions) està condicionada a la seva sol·licitud i aprovació formal per la Junta del Centre; altrament, es podran prendre les mesures legals adients per utilització indeguda de la imatge del Centre.

Article 6.

La documentació formal i informal del centre des de la seva formació es guardarà al despatx que té en el teatre, custodiada pel secretari/ària. Tota la documentació haurà d’estar inventariada i classificada. Els socis podran accedir-hi, incloent les actes de la Junta, si es demana per escrit al secretari/ària. La petició s’haurà de resoldre en un termini de quinze dies. El fons històric del Centre podrà ser susceptible de ser cedit a terceres entitats per a la seva gestió i exposició d’acord amb les condicions que estableixi la Junta, que hauran de ser confirmades per almenys 1/3 dels socis presents en l’Assemblea extraordinària corresponent.

CAPÍTOL II. DE L’ INGRÉS DE SOCIS I SÒCIES

Article 7.

Podran ingressar en l’associació totes aquelles persones majors d’edat que així ho sol·licitin expressament, omplint l’imprès que consta com a annex I. Aquest imprès podrà ser actualitzat per la Junta Directiva.

Article 8

L’Assemblea General, a proposta de la junta directiva podrà atorgar el títol de Soci/a d’honor a aquelles persones o institucions que, per llurs mèrits o actes a favor de l’entitat, es facin mereixedores de tal nomenament.

Article 9.

La sol·licitud d’ingrés haurà de ser tractada a la reunió de la Junta Directiva que haurà de verificar la sol·licitud donant necessàriament un informe positiu o negatiu. En cas de donar un informe negatiu haurà d’especificar les causes i donar un termini de deu dies al sol·licitant per reparar les causes del rebuig del seu ingrés.

Article 10

Una vegada admès el nou soci/a, el secretari/ària procedirà a donar-lo d’alta al llibre de registre de socis i sòcies de l’associació i a facilitar-li el carnet d’afiliat, en el seu cas.

Article 11.

La Junta Directiva presentarà anualment un informe a l’Assemblea Ordinària General sobre les altes i baixes de socis/es produïdes en l’esmenta’t període, el qual haurà de ser ratificat per l’assemblea.

.

CAPÍTOL III. DE LA JUNTA DIRECTIVA

Article 12

La Junta Directiva podrà proposar a l’Assemblea la substitució d’un dels seus membres si aquest falta a vuit reunions consecutives de la mateixa sense justificació. Si l’Assemblea General ho acorda haurà de cobrir aquesta vacant, a proposta de la Junta Directiva, d’acord amb el procediment que estableixen els Estatuts.

Article 13

La Junta Directiva podrà definir, per necessitats de l’associació, noves o més específiques funcions per a algun dels seus càrrecs.

Article 14.

Política de claus:

S’acorda que les claus de les instal·lacions del Centre Vilassarenc seran guardades de la següent manera:

a) Clau de la porta principal del teatre: a la lampisteria Can Riera-Baylach (Plaça de la Vila)  qualsevol altre indret o establiment de fàcil accés que estableixi la Junta i al Consorci del Teatre.

b) Clau de la sala polivalent del teatre: a la lampisteria Can Riera-Baylach (Plaça de la Vila) qualsevol altre indret o establiment de fàcil accés que estableixi la Junta i al Consorci del Teatre.

c) Clau de l’alarma del teatre: Consorci del Teatre.

d) Clau de la porta de l’escala del carrer: president/a, vicepresident/a, secretari/ària, tresorer/a i el Consorci del Teatre.

e) Clau de la porta del replà de la planta de llotges del teatre (accés al despatx): president/a, vicepresident/a, secretari/ària i tresorer/a.

f) Clau de la porta del despatx: president/a, vicepresident/a, secretari/ària i tresorer/a.

g) Clau del vestíbul de la sala: responsable de la neteja, president/a, vicepresident/a, secretari/ària i tresorer/a.

h) Clau de la sala: responsable de la neteja, president/a, vicepresident/a, secretari/ària i tresorer/a.

i) Clau de la bústia: president/a i secretari/ària.

j) Un còpia de cada una de les claus esmentades també romandrà a la lampisteria Can Riera-Baylach (Plaça de la Vila)  o a qualsevol altre indret o establiment de fàcil accés que estableixi la Junta. Aquesta mesura pretén facilitar l’accés a les claus en cas d’emergència o necessitat imprevista.

Article 15.

Cap membre de la Junta Directiva ni cap familiar directe seu podrà efectuar feines remunerades al Centre Vilassarenc o beneficiar-se econòmicament excepte quan de forma extraordinària quedi clarament demostrat que suposa un benefici per a l’entitat. Els càrrecs de la Junta són a títol honorífic i no perceben cap retribució econòmica. En qualsevol cas, els membres de la Junta podran rescabalar despeses de dietes i transports derivats de la seva tasca, prèvia presentació de les corresponents factures o resguards.

A la Junta, i per tal de preservar-ne la seva independència, no hi podran pertànyer càrrecs institucionals en actiu.

Article 16.

Cas d’executar activitats o encàrrecs a proveïdors que excedeixin els 3.000 euros, la Junta haurà de demanar almenys tres pressupostos per tal de justificar l’elecció feta.

Article 17.

La comunicació ordinària entre els membres de la Junta es farà per mitjà de correu electrònic.

Article 18.

La Junta treballarà en base a objectius i activitats pressupostades i farà un ordre del dia de les reunions.

CAPÍTOL IV. DE L’ASSEMBLEA GENERAL

Article 19

Les convocatòries per a totes les Assemblees hauran de ser fixades al tauló d’anuncis de l’entitat, en cas d’haver-n’hi, amb quinze dies d’antelació com a mínim, i dirigides per escrit als domicilis dels associats.

Article 20.

Tota Assemblea començarà per la lectura de l’Acta de l’anterior, en cas que no s’hagi enviat als socis prèviament, i la ratificació dels ingressos i baixes de socis que s’hagin produït des de la darrera assemblea, a fi que puguin exercir els seus drets estatutaris. A continuació s’elegiran dos compromissaris, els quals hauran de signar també l’acta que presenti el secretari/a.

Article 21.

L’Assemblea General serà moderada pel President/a o pel soci o sòcia en qui la Junta delegui, que serà el responsable de l’ordre de la mateixa.

El moderador tindrà les següents funcions:

a) Donar el tancament de paraules sol·licitades sobre un tema.

b) Sotmetre a votació els punts de l’ordre del dia.

c) Posposar la reunió, dividir-la en comissions o donar recessos.

d) Interpretar els estatuts i el present reglament i solucionar tots els dubtes reglamentaris.

Article 22.

L’ordre del dia és realitzat pel president/a, escoltada la Junta Directiva i les peticions dels socis d’acord amb el que preveu l’article  13 dels estatuts.

L’ordre del dia serà enviat a tots els socis amb una antelació mínima de 15 dies a la celebració de l’Assemblea.

Article 23.

El temps màxim d’exposició durant l’Assemblea serà de cinc minuts, excepte la presentació d’informes per part de la Junta Directiva i aquells temes que es considerin d’interès, a criteri del moderador. En tot cas hi haurà un torn per a les posicions contràries al punt sotmès a discussió.

Article 24.

Durant la celebració de l’Assemblea podran existir qüestions d’ordre que podran ser sol·licitades per aquells assistents amb dret a vot i que tindran prioritat davant del que s’estigui tractant, excepte durant una votació, tret que aquesta qüestió d’ordre es refereixi a la votació en curs.

Les qüestions d’ordre es referiran als següents temes:

a) Al funcionament de l’Assemblea o del debat i no al tema que es debat.

b) Revisió d’una decisió del moderador.

Article 25.

Les qüestions d’informació són aquelles que s’utilitzen per aclarir, sol·licitar informació puntual o explicar un punt i s’escoltaran a criteri del moderador.

Article 26.

Tots els acords de l’Assemblea General es prenen d’acord amb els quòrums establerts a l’article 14 dels estatuts. En cas que es produeixi empat després de la tercera votació romandrà el status quo.

CAPÍTOL V. DE LA REFORMA DELS ESTATUTS I DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

Article 27.

Aquest reglament podrà ser reformat per l’Assemblea General en una reunió extraordinària amb el vot favorable de la majoria dels assistents.

En plantejar-se la reforma dels estatuts o del present reglament, la Junta Directiva procedirà a establir un període d’esmenes al text, les quals haurien de ser enviades a la Secretaria amb una antelació de 15 dies i difoses a tots els socis.

Una vegada reformats els estatuts o el present reglament, si escau, la Junta Directiva haurà de facilitar als socis els textos reformats.

CAPÍTOL VI. GRUPS DE TREBALL I SECCIONS

Article 28.

El grups de treball seran establerts per la Junta per a la realització d’encàrrecs i tasques d’una durada màxima d’un any. La seva composició dependrà de l’objectiu del grup.

Article 29.

S’entén per secció aquell grup de socis i sòcies que desenvolupen una activitat monotemàtica i de caràcter continuat en el si del Centre, que en cap cas no pot anar en contra dels objectius i interessos del Centre.

Les seccions han de ser aprovades explícitament per la Junta a petició d’almenys 10 socis o sòcies del Centre, mitjançant el corresponent imprès (annex II), on hi constaran el nom dels components i d’un responsable de la secció, els objectius i eventualment les necessitats d’utilització dels espais del Centre previstes.

La Junta haurà de donar una resposta en el període màxim d’un mes. La creació d’una secció haurà de ser ratificada en la primera assemblea que es realitzi després de la seva petició.

Cada secció tindrà un o una responsable, que assistirà, a efectes de coordinació, una vegada a l’any i durant el primer trimestre, a una reunió de la Junta. El responsable d’una secció haurà de tenir una antiguitat al Centre de com a mínim un any. Serà escollit entre els membres de la secció per a un període determinat de temps, el qual –per tal d’afavorir la rotació entre els membres de  la secció- pot ser com a màxim de quatre anys seguits. Després d’un període mínim de dos anys de pausa, pot tornar a exercir aquesta tasca.

En el cas que una secció es quedi sense responsable, la Junta n’assumirà temporalment aquesta funció, fins a trobar un responsable o, eventualment, decidir la dissolució de la secció, que també haurà de ser ratificada en Assemblea.

Per tal de seguir de prop les activitats de les seccions i d’impulsar-ne la coordinació i dinamització, la Junta podrà convocar les seccions quan ho cregui convenient. A aquestes reunions hi assistiran les persones en qui la Junta delegui, el responsable de la secció i, si aquest ho creu necessari, una persona més de la secció.

Si bé els membres de la Junta poden ser responsables de seccions s’encoratja a què ho siguin d’altres socis i sòcies.

Les activitats de caràcter extern hauran de ser aprovades expressament per la Junta i en totes elles s’haurà de fer constar el logotip de l’entitat i el nom de la secció.

Les seccions informaran semestralment a la Junta de les activitats realitzades en els sis darrers mesos. Dins de la primera setmana del mes de desembre es presentarà un projecte d’activitats i, eventualment, de pressupost que podrà de ser tingut en compte per la junta directiva en el pressupost general de l’entitat d’acord amb els recursos generals disponibles.

El mes de febrer de cada any presentaran una breu memòria de la feina de la secció durant l’any anterior.

Els canvis dels membres i dels responsables seran notificats puntualment a la junta Directiva.

Sense prejudici del que s’ha dit anteriorment, les seccions hauran de presentar a la Junta, i al seu requeriment, la informació que aquesta sol·liciti.

Article 30.

Drets de les seccions, d’acord amb les disponibilitats generals del Centre:

a) Disposar dels espais del centre amb prioritat davant dels socis i sòcies individuals.

b) Disposar dels serveis que en cada moment pugui oferir el Centre.

c) Excepcionalment, les seccions podran ser receptores d’aportacions econòmiques externes i finalistes per a activitats puntuals pròpies de la secció, que hagin estat explícitament autoritzades per la Junta i de les que aquesta en serà receptora, destinant-les a les finalitats per les que les va demanar la secció.

d) Eventualment i amb la prèvia autorització explícita de la Junta, les seccions podran establir per als seus membres, una quota addicional a la del Centre, per a suport de les seves activitats que es cobrarà amb la quota general del Centre.

e) D’acord amb els criteris d’aquest Reglament, utilitzar el logotip i el nom del Centre.

f) D’acord amb els criteris d’aquest Reglament, rebre el suport de la Junta.

Article 31.

Deures de les seccions:

a) Proposar el o la responsable.

b) Assegurar que els seus membres siguin socis i sòcies de l’entitat.

c) Per a un millor funcionament de l’entitat, potenciar la participació dels seus membres en les activitats socials i assembles del Centre.

d) Presentar la informació que li sigui requerida per la Junta.

e) Mostrar en totes les seves activitats externes el logotip de l’associació i identificar-se com a secció de la mateixa.

f) Seguir els criteris del present Reglament.

g) Les Seccions que generin negoci hauran de pagar un cànon que establirà la Junta.

h) Cada secció haurà de fer-se càrrec de la neteja dels espais del Centre que utilitzi.

Article 32.

Dissolució de les seccions:

Si la secció té menys de 10 membres.

Les seccions també podran sol·licitar la seva dissolució, de forma raonada, quan ho demanin dues terceres parts del membres que tinguin almenys un any d’antiguitat com a socis del Centre.

La Junta pot encarregar la continuïtat d’una secció que en demani la seva dissolució a d’altres socis i sòcies del Centre. La decisió haurà de ser ratificada en la següent Assemblea General que es celebri.

La Junta podrà obrir un expedient de dissolució d’una secció quan ho cregui convenient ateses circumstàncies raonades de qualsevol ordre, incloses les econòmiques. Caldrà que informi immediatament als membres de la secció les causes que motiven aquesta decisió, la qual haurà de ser ratificada per l’Assemblea General. En aquest cas la secció podrà recórrer la decisió a la primera Assemblea de socis que se celebri. El debat d’aquest punt estarà inclòs en l’ordre del dia i la informació estarà a disposició dels socis durant els cinc dies anteriors a la data de l’Assemblea. En ambdós casos el responsable de la secció podrà defensar els seus plantejaments davant l’Assemblea.

CAPÍTOL VI. EQUIPAMENTS

Article 33.

El Centre disposa dels següents espais: El Teatre de La Massa i els seus espais adjacents, inclosa la sala polivalent i el despatx del Centre; la Sala d’exposicions del Centre; i el Cafè de la Massa.

La Junta podrà organitzar funcionalment els diferents espais del Centre d’acord amb la normativa vigent i el que disposen els Estatuts, així com actualitzar els preus de lloguer de la sala per adaptar-los al mercat.

Article 33.

Cessió de la sala d’exposicions:

La sala d’exposicions pot tenir els següents criteris d’utilització i condicions:

1. Cessió a tercers organismes i entitats per a la realització d’activitats puntuals conjuntes, en règim de col·laboració, pròpies de l’àmbit d’actuació del Centre:

- L’activitat haurà de ser aprovada per la Junta i s’inclourà en el programa d’activitats del Centre.

- Prèviament es pactarà la responsabilitat de la vigilància de la sala durant la durada de l’activitat.

- Prèviament es pactarà l’aportació de cada part en relació als costos d’inauguració, instal·lació, assegurança, vigilància i publicitat.

- El centre haurà de tenir un paper actiu en el procés de disseny i execució de l’activitat i s’haurà de visualitzar el logotip del Centre en tot el material i publicitat que se’n faci.

2. Cessió en règim de contracte d’ús, per a la utilització de la sala de forma esporàdica per part de terceres persones, organismes o entitats:

a) La persona, organisme o entitat haurà de demanar la utilització de la sala, amb una antelació mínima de 30 dies, mitjançant l’imprès corresponent (annex III) on hi constarà la persona, organisme o entitat jurídica demanant, les dades de la persona responsable, l’objectiu de la utilització, la durada de l’activitat i els requeriments tècnics de la mateixa.

b) La petició haurà de ser acceptada explícitament per la Junta, la qual haurà d’emetre la seva opinió durant els 15 dies següents la petició.

c) La utilització de les instal·lacions comporta l’obligació que les persones que les utilitzin les deixin en perfectes condicions de neteja i manteniment. A efectes de cobrir possibles desperfectes s’aplicarà una fiança mínima.

d) Per a un millor funcionament, coordinació i manteniment de les instal·lacions, la Junta Directiva podrà elaborar una norma específica, podent variar en funció de l’activitat la quantitat de fiança.

e) Aniran a càrrec de la persona, persones o entitat que llogui la sala els costos d’inauguració, instal·lació i publicitat, si escau. En condicions habituals, la vigilància també estarà inclosa en el lloguer a no ser que per les característiques del contingut, la Junta expressi el contrari.

f) El preu de lloguer de la sala variarà segons la seva utilització sigui per un dia, sis hores  o dues o menys hores. Les activitats de més d’un dia i menys de tres dies de durada, així com les de més de tres dies de durada tindran un preu diferenciat.

g) En cas d’activitats de caràcter personal (celebracions, exposicions…) per part de socis o sòcies de l’entitat amb un o més anys d’antiguitat, s’aplicarà un descompte del 50 %.

h) La publicitat relacionada amb aquestes activitats no portarà el logotip del Centre, a no ser que la Junta Directiva i l’Organitzador hagin acordat el contrari.

i)  Per a les activitats que tinguin un possible benefici econòmic per a l’organitzador, el Centre aplicarà una comissió del 20% sobre el preu de venda dels productes venuts, així com una quantitat fixa prèvia

j)  La Junta Directiva mantindrà en tot moment un catàleg de serveis on hi constaran les tarifes per a cada una de les possibles utilitzacions, així com les fiances a aplicar en cada cas.

k) Amb els usuaris de la sala s’establirà un contracte d’ús on quedaran reflectides les condicions a aplicar (annex IV)

Aquestes mesures tenen per objectiu cobrir les despeses de llum, vigilància, assegurança i neteja, així com reforçar la capacitat econòmica del Centre.

3. Cessió a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i a d’altres institucions, d’acord amb els criteris i condicions que eventualment s’estableixin en convenis de col·laboració específics.

4. Les peticions d’utilització de la sala que no s’avinguin a aquests criteris hauran de ser estudiades i resoltes per la Junta, però en cap cas les activitats podran vulnerar els principis d’independència política i institucional del Centre.

CAPÍTOL VII. DEL CONSORCI

Article 35.

Els representants del Centre al Consorci de la Massa seran elegits per consens entre els membres de la Junta. En serà membre nat el president/a o la persona en la que delegui. Eventualment la Junta podrà delegar en algun soci si ho creu oportú.

Aquest reglament va ser aprovat per l’Assemblea General extraordinària celebrada el dia 11 d’abril de 2010.

La Massa Centre de Cultura Vilassarenc | Mestra Viladrosa, 56 | 08339 Vilassar de Dalt | e-mail: lamassaccv@gmail.com