Reglament de Règim Intern

CAPÍTOL I. DEL CENTRE VILASSARENC EN GENERAL

Article 1.

L’associació La Massa, Centre de Cultura Vilassarenc, constituïda a l’empara de la legislació vigent, es regirà pels Estatuts vigents de l’associació aprovats en la corresponent Assemblea Extraordinària, pel present Reglament de règim intern i per totes aquelles normes que estableixi la reglamentació que li sigui d’aplicació segons les lleis.

Article 2.

El present Reglament desenvolupa els continguts expressats en els Estatuts de l’associació i en cap cas podrà anar contra la filosofia i l’articulat dels esmentats Estatuts.

Article 3.

El domicili social s’estableix en el carrer Mestra Viladrosa, 56 de Vilassar de Dalt. La Junta Directiva, en el seu cas, podrà adoptar els canvis que estimi oportuns en el domicili de l’associació, donant la corresponent notificació a les autoritats competents i als socis de l’entitat.

Article 4.

En l’exercici de les seves finalitats, establertes a l’article 2 dels Estatuts, el Centre es regirà pels principis de transparència i independència i es gestionarà en base a objectius i pressupost. Les seves activitats es regiran en els de diversitat i qualitat.

Article 5.

La imatge corporativa de l’associació —nom, logotip, carnet pels socis, cartells, targetes de visita, etc.,— és aprovada per l’Assemblea General.

El logotip del Centre sortirà en tota la documentació escrita o gràfica que generi el Centre. La seva utilització per part dels socis haurà de comptar amb el vist-i-plau escrit de la Junta Directiva. Les Seccions de socis formalment establertes hauran d’utilitzar-lo en totes les seves activitats, així com fer esment de la seva condició de Secció. La utilització del logotip per part de tercers (persones o institucions) està condicionada a la seva sol•licitud i aprovació formal per la Junta Directiva del Centre; altrament, es podran prendre les mesures legals adients per utilització indeguda de la imatge del Centre.

Article 6.

La documentació formal i informal del centre des de la seva formació es guardarà al despatx que té en el teatre, custodiada pel secretari/ària. Tota la documentació haurà d’estar inventariada i classificada. La nova informació produida en format digital es dipositarà en un repositori digital extern on poguer fer enllaços per a la seva consulta a distància. Les persones associades podran accedir-hi, incloses les actes de la Junta Directiva, si es demana per escrit al secretari/ària. La petició s’haurà de resoldre en un termini màxim de quinze dies o termini fins a la propera reunió ordinària de la Junta Directiva.

El fons històric del Centre podrà ser susceptible de ser cedit a terceres entitats per a la seva gestió i exposició d’acord amb les condicions que estableixi la Junta Directiva, que hauran de ser confirmades per almenys 1/3 dels socis presents en l’Assemblea extraordinària corresponent.

CAPÍTOL II. DE L’ INGRÉS DE SOCIS I SÒCIES

Article 7.

Podran ingressar en l’associació totes aquelles persones majors d’edat que així ho sol•licitin expressament, omplint l’imprès que es posi a la seva disposició . Aquest imprès podrà ser actualitzat per la Junta Directiva.

En el cas que es vulguin associar persones menors d'edat, la persona que l'autoritzarà i representarà serà el seu pare, mare o tutor/a legal que actuarà d'avalador fins que la persona sòcia menor d'edat assoleixi la majoria d’edat civil establerta.

Article 8.

L’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva podrà atorgar el títol de Soci/a d’honor a aquelles persones o institucions que, per llurs mèrits o actes a favor de l’entitat, es facin mereixedores de tal nomenament.

Article 9.

Formes d’associar-se a La Massa:

Soci numerari:

El soci numerari,o de ple dret, és aquella persona que abona la quota anual de l’associació i participa en les seves activitats i opcionalment les de les seves Seccions, col•laborant en la mesura de les seves possibilitats.

Soci col•laborador

És soci col•laboradors la persona física que aporta la seva ajuda realitzant tasques de qualsevol mena sense abonar la quota de soci numerari durant un període màxim d’un any, transcorregut aquest haurà de transformar la seva relació a la de soci numerari.Els socis col•laboradors tenen dret a aparèixer a la relació de socis col•laboradors que La Massa publicarà al seu web.

Soci patrocinador

És soci patrocinador la persona física o jurídica que fa una aportació extraordinaria mínima de 50 euros l’any per tal de contribuir al finançament de la mateixa entitat i de les seves activitats en general. Aquesta aportació s’acordarà mitjançant conveni que n’establirà les estipulacions i durada

Procés d’admissió

 • • Per ser soci numerari només caldrà demanar-ho per escrit, aportar l’aval escrit de dos socis de l’entitat i abonar la quota corresponen a l’any en curs.
 • • El secretari s’encarregarà de fer el tràmits necessaris per a l’admissió i, un cop acomplerts ,informarà de la seva incorporació a la persona interessada pel mitjà que aquesta hagi comunicat.

Drets i deures

 • • Drets:
  • • Aquests socis estaran subjectes als drets previstos a l’article 5 dels Estatuts i podran divulgar públicament que són socis de l’Associació La Massa Centre de Cultura Vilassarenc.
  • • Els socis tenen dret a ser informats de les activitats relatives a l’associació a través del butlletí informatiu, la pàgina web del Centre o qualsevol altre mitjà que s’escaigui.
 • • Deures:
  • o Informar en 15 dies d’antelació mínima del pagament de la següent quota que volen causar baixa de l’associació, sense perjudici que puguin tornar a ser admesos pel procediment corresponent en un futur.

Procediment de baixa

 • • El procediment per demanar formalment causar baixa de l’associació implica comunicar-ho via correu electrònic al secretari o al correu electrònic institucional.
 • • En cas de no abonar la quota anual i no respondre en 15 dies a l’avís corresponent del tresorer, es considerarà baixa de l’associació. Si durant aquest periode de 15 dies , el soci requerit justifica degudament el motiu sobrevingut del no abonament temporal de la quota i s’acorda un procediment extraordinaria pel seu pagament ajornat, la persona afectada continuarà sent soci de l’associació sense tornar a passar per un procés d’admissió.

Procediment de canvi de relació amb l’associació

 • • En el cas que els socis col•laboradors vulguin esdevenir socis numeraris, hauran de comunicar-ho a la Junta Directiva que resoldrà la petició en un termini màxim de 15 dies.
 • • El canvi de relació será efectiu a partir de la data de renovación de la quota corresponent, no procedint devolució de la part proporcional al temps restant fins a la finalització del período anual abonat.
 • • Les dades particulars que l’associació tingui dels seus socis seran custodiades i administrades d’acord amb els procediments legalment establerts.

Article 10.

La sol•licitud d’ingrés haurà de ser tractada a la reunió de la Junta Directiva que haurà de verificar la sol•licitud donant necessàriament un informe positiu o negatiu. En cas de donar un informe negatiu haurà d’especificar les causes i donar un termini de deu dies al sol•licitant per reparar les causes del rebuig del seu ingrés.

Article 11.

Una vegada admès el nou soci/a, el secretari/ària procedirà a donar-lo d’alta al llibre de registre de socis i sòcies de l’associació i a facilitar-li el carnet d’afiliat, en el seu cas. La condició de persona associada de ple dret no serà efectiva fins que no s’hagi fet l’aportació de la quota corresponent a l’any en curs.

Article 12.

Per a la realització de la seva activitats social La Massa, sense perjudici de la contractació de personal laboral o la externalització de les tasques que siguin oportunes, recolza la seva capacitat en les persones sòcies que de manera voluntària presten el seu temps i habilitats i coneixements.

Segons la legislació vigent, s’entén per voluntariat el conjunt d’activitats d’interès general en entitats sense ànim lucratiu dutes a terme per persones físiques, sempre que aquestes no es realitzin en virtut d’una relació laboral, funcionarial, mercantil o qualsevol altra retribuïda.

La llei estableix l’obligació que les entitats hauran de “portar un llibre o registre amb una relació actualitzada dels voluntaris”. La Massa formalitzarà aquesta relació de voluntariat mitjançant el document Compromís de Voluntariat, d’acord amb el que estableix la llei, en el qual ha de constar el contingut mínim següent:

 • • Període de vigència del compromís
 • • Detall de les activitats i funcions que desenvoluparà la persona voluntaria
 • • Persona responsable del projecte en el qual col•laborarà la persona voluntària
 • • Els drets i deures que corresponen a la persona voluntaria
 • • Causes i formes de finalització d’aquest compromís

Article 13.

Les persones sòcies del Centre tenen els següents:

Drets:

 • • Participar i gaudir de les activitats organitzades per La Massa.
 • • Formar part de les seves Seccions d’acord amb els requeriments que per a tal determini el Reglament de règim intern de la dita Secció.
 • • Fer ús de les instal•lacions del Centre segons les normes internes de l’entitat establertes a l’efecte, en els seus Estatuts i en el present Reglament de Règim Intern.
 • • Expressar lliurement les seves opinions i suggeriments dins l’àmbit de l’entitat, a través dels canals establerts, sempre amb respecte a la resta de persones sòcies.
 • • Ser informats, com a mínim un cop al mes, per correu electrònic de l’agenda d’activitats organitzades per La Massa CCV.

Obligacions:

 • • Ajustar la seva actuació a les normes internes de l’entitat, recollides en aquest reglament i en els propis de les diferents Seccions del Centre.
 • • Estar al dia del pagament de les quotes establertes o que es puguin establir.
 • • Col•laborar i implicar-se en les activitats, cadascú segons la seva disponibilitat, i en el que calgui, en interès del bon funcionament del Centre.
 • • Respectar, durant la pràctica de les activitats, les normes de seguretat i de respecte, tant envers les instal•lacions com les altres persones participants, atenent sempre les indicacions que es puguin donar per part dels organitzadors de les mateixes.
 • • Col•laborar a establir un clima d’harmonia i cooperació en les activitats que hi participi.

Article 14.

La pèrdua de la condició de membre de l’Entitat es produirà per les causes següents:

 • • Per defunció.
 • • Per voluntat pròpia comunicada formalment a la Junta Directiva.
 • • Per acord de la Junta Directiva del Centre, d’acord amb els criteris i procediments establerts en els seus Estatuts i Reglament Intern com a causes per ser donat de baixa de l’associació.
 • • Per incompliment greu o continuat d’allò establert en aquest Reglament.
 • • Per impagament de la quota anual de soci.

Article 15.

La participació a les activitats del Centre està subjecta a les normes i recomanacions descrites en aquest reglament i a les establertes als reglaments propis de les diferents Seccions.

En algun cas justificat es podrà arribar a limitar a alguna persona socia la participació, puntual o temporal, en les activitats quan la persona vocal responsable de l’activitat així ho consideri necessari per aconseguir l’assoliment dels objectius del col•lectiu participant, per motius de seguretat, o per exclusió temporal de la seva participació. La persona vocal responsable informarà d’aquesta limitació a la Junta Directiva i a la persona socia afectada prèviament al desenvolupament de l’activitat.

Article 16.

Les persones sòcies gaudiran respecte a les no sòcies d’un termini de preferència per inscriure’s a les activitats organitzades per La Massa. El preu per als no socis de les activitats programades, o pel proveïment de serveis o productes exclusius del Centre i de les seves Seccions, serà el preu de soci més un increment, que es valorarà en funció de les característiques de l’activitat i no podrà ser mai inferior a un 10% del cost total individual, sense perjudici dels increments complementaris que pugui incorporar la Secció organitzadora si fos el cas.

Article 17.

Tots els esdeveniments i activitats socials tindran una persona vocal sòcia que en serà la responsable. Les seves tasques seran:

 • • Supervisar el disseny i l’estimació de les necessitats materials i econòmiques de l’esdeveniment i presentar a la Junta Directiva el projecte i el pressupost corresponent per a la seva aprovació.
 • • Supervisar l’organització, la difusió i la logística pròpia de la instal•lació i execució de l’esdeveniment, coordinant-se amb els responsables tècnics del mateix.
 • • Vetllar per tal que que s’adoptin les mesures de seguretat i de control de riscos que calgui establir en el cas d’esdeveniments socials i/o públics.
 • • Vetllar per a que es compleixin les normes establertes per aquest Reglament de règim intern i els complementaris de la Secció organitzadora si n’és el cas.
 • • Documentar les incidències que es puguin produir en el decurs de l’activitat.

Article 18.

La Junta Directiva del Centre delega en la persona vocal responsable de l’esdeveniment o en la coordinació de la Secció organitzadora l’autoritat per a que exigeixi que totes les persones participants compleixin les normes generals i específiques que es determinen en aquest reglament i les complementàries específiques de la Secció organitzadora si fos el cas.

Article 19.

Quan un soci o un grup de socis detectin un comportament conflictiu o susceptible d’infringir les normes establertes en aquest Reglament de règim intern:

 • 1. Adreçarà per escrit el seu advertiment a la Junta Directiva a través del correu electrònic institucional.
 • 2. El soci o grup de socis que faci aquesta comunicació serà rebut el més aviat possible per la Junta Directiva per tal que aquesta conegui de primera ma el fet.
 • 3. La Junta Directiva nomenarà el més aviat possible un soci de torn que farà d’instructor del conflicte i presentarà les seves conclusions a la Junta Directiva.
 • 4. A la propera reunió ordinària la Junta Directiva deliberarà sobre les conclusions de la instrucció i aprovarà la corresponent resolució per acord de un mínim de 2/3 de la seva composició.
 • 5. La Junta Directiva comunicarà la seva resolució al/s soci/s afectat/s. Aquest acord tindrà efecte immediat. El soci de torn farà un seguiment de l’aplicació de la resolució per tal de proposar a la Junta Directiva si escau modificar-la, perllongar-la o anul•lar-la.

La Junta Directiva del Centre autoritza a la persona responsable de cada activitat per advertir directament a aquells socis que no compleixin amb les normes establertes en aquest Reglament de règim intern o que no atenguin les seves indicacions per al millor desenvolupament de l’activitat organitzada. En cas d’incompliment de les seves indicacions o advertiments, la persona responsable de l’activitat pot sol•licitar a la Junta Directiva la instrucció d’un expedient disciplinari d’acord amb el que determinen els Estatuts de l’entitat al seu capítol de règim disciplinari.

Article 20.

Als efectes d’allò esmentat al punt anterior es consideraran:

 • • Infraccions lleus: les accions derivades de no atendre les indicacions de la persona Vocal Delegada responsable de l’activitat en quan a preparació, equipament o d’altres elements de necessari compliment per a participar-hi; malmetre lleument el mobiliari o les instal•lacions al llarg de l’activitat; cometre faltes puntuals de respecte als altres participants o a tercers; l’alteració del clima d’harmonia del conjunt dels participants, i totes aquelles conductes que dificultin el gaudi de l’activitat.
 • • Infraccions greus: la reiteració repetitiva de les causes anteriors i a més: les accions que interrompin puntualment o dificultin l’execució o el bon decurs de l’esdeveniment de la manera prevista, així com les actituds desafiants, agressives o denigrants envers els altres participants o els organitzadors.
 • • Infraccions molt greus: la reiteració repetitiva de totes les causes anteriors i a més: les accions que impedeixin la realització total o parcial de l’esdeveniment; les conductes que posin en risc la seguretat personal del propi executant o d’altres persones; les manifestacions de violència física o verbal; les actuacions discriminatòries, injurioses, d’abús o d’assetjament per raó de gènere, ideologia o creença.

Article 21.

La Junta Directiva presentarà anualment un informe a l’Assemblea Ordinària General sobre les altes i baixes de socis/es produïdes en l’esmenta’t període, el qual haurà de ser ratificat per l’Assemblea.

CAPÍTOL III. DE LA JUNTA DIRECTIVA

Article 22.

La Junta Directiva podrà proposar a l’Assemblea la substitució d’un dels seus membres si aquest falta a vuit reunions consecutives de la mateixa sense justificació. Si l’Assemblea General ho acorda haurà de cobrir aquesta vacant, a proposta de la Junta Directiva, d’acord amb el procediment que estableixen els Estatuts.

Article 23.

La Junta Directiva podrà definir, per necessitats de l’associació, noves o més específiques funcions per a algun dels seus càrrecs.

Article 24.

S’acorda que les claus de les instal•lacions del Centre Vilassarenc seran guardades de la següent manera:

 • a) Clau de la porta principal del teatre: Consorci del teatre o qualsevol altre indret o establiment de fàcil accés que aquest estableixi.
 • b) Clau de la sala polivalent del teatre: Consorci del teatre o qualsevol altre indret o establiment de fàcil accés que aquest estableixi.
 • c) Clau de l’alarma del teatre: Consorci del teatre.
 • d) Clau de la porta de l’escala del carrer: les persones que ostentin els càrrecs de presidència, vicepresidència, secretaria i tresoreria, així com els coordinadors de les Seccions.
 • e) Clau de la porta del replà de la planta de llotges del teatre (accés al despatx): les persones que ostentin els càrrecs de presidència, vicepresidència, secretaria i tresoreria així com els coordinadors de les Seccions.
 • f) Clau de la porta del despatx: les persones que ostentin els càrrecs de presidència, vicepresidència, secretaria i tresoreria.
 • g) Clau del vestíbul de la sala: responsable de la netja, les persones que ostentin els càrrecs de presidència, vicepresidència, secretaria i tresoreria així com els coordinadors de les Seccions.
 • h) Clau de la sala: responsable de la neteja, les persones que ostentin els càrrecs de presidència, vicepresidència, secretaria i tresoreria així com els coordinadors de les Seccions.
 • i) Clau de la bústia: les persones que ostenten els càrrecs de presidència i secretaria.
 • j) Amb el dipòsit d’un joc de claus complet a qualsevol altre indret o establiment de fàcil accés que estableixi la Junta Directiva es pretén facilitar l’accés a les claus en cas d’emergència, necessitat imprevista o tasques de neteja i manteniment.Si cal delegar temporalment alguna de les claus esmentades discrecionalment a les persones que es cregui necessari, el secretari mantindrà un registre que indentificarà qui disposa de cada clau, amb menció explícita de la data de cesió i en el seu cas de la data de retorn prevista.

Article 25.

Cap membre de la Junta Directiva ni cap familiar directe seu podrà efectuar feines remunerades al Centre o beneficiar-se econòmicament excepte quan de forma extraordinària quedi clarament demostrat que suposa un benefici per a l’entitat. Els càrrecs de la Junta Directiva són a títol honorífic i no perceben cap retribució econòmica. En qualsevol cas, els membres de la Junta Directiva podran rescabalar despeses de dietes i transports derivats de la seva tasca, prèvia presentació de les corresponents factures o resguards.

A la Junta Directiva, i per tal de preservar-ne la seva independència, no hi podran pertànyer càrrecs institucionals en actiu.

Article 26.

Cas d’executar activitats o encàrrecs a proveïdors que excedeixin els 3.000 euros, la Junta Directiva haurà de demanar almenys tres pressupostos per tal de justificar l’elecció feta.

Article 27.

La comunicació ordinària entre els membres de la Junta Directiva es farà preferentment per mitjà de correu electrònic o les plataformes digitals més útils i eficients disponibles en cada moment.

Article 28.

La Junta Directiva treballarà en base a objectius i activitats pressupostades i farà un ordre del dia de les reunions.

Article 29.

La Junta Directiva aplicarà polítiques actives per a garantir la igualtat d’oportunitats i la paritat de gèneres en l’accés a la seva composició i a d’altres càrrecs de caràcter social i en les comisions i vocalies que d’ella en depenguin.

CAPÍTOL IV. DE L’ASSEMBLEA GENERAL

Article 30.

Les convocatòries per a totes les Assemblees hauran de ser fixades al tauló d’anuncis de l’entitat, en cas d’haver-n’hi, amb quinze dies d’antelació com a mínim, i dirigides per escrit als domicilis dels associats i a les seves adreces de correu electrònic.

Article 31.

Tota Assemblea començarà per la lectura de l’Acta de l’anterior, en cas que no s’hagi enviat a les persones socies prèviament, i la ratificació dels ingressos i baixes de socis que s’hagin produït des de la darrera assemblea, a fi que puguin exercir els seus drets estatutaris. A continuació s’elegiran dos persones compromissaries, els quals hauran de signar també l’acta que presenti el secretari/a.

Article 32.

L’Assemblea General serà moderada pel President/a o pel soci o sòcia en qui la Junta Directiva delegui, que serà el responsable de l’ordre de la mateixa.

  El moderador tindrà les següents funcions:

 • a) Donar el tancament de paraules sol•licitades sobre un tema.
 • b) Sotmetre a votació els punts de l’ordre del dia.
 • c) Posposar la reunió, dividir-la en comissions o donar recessos.
 • d) Interpretar els Estatuts i el present reglament i solucionar tots els dubtes reglamentaris.

Article 33.

L’ordre del dia és realitzat pel president/a, escoltada la Junta Directiva i les peticions dels socis d’acord amb el que preveu l’Article 13 dels Estatuts. L’ordre del dia serà enviat a tots els socis amb una antelació mínima de 15 dies a la celebració de l’Assemblea.

Article 34.

El temps màxim d’exposició durant l’Assemblea serà de cinc minuts, excepte la presentació d’informes per part de la Junta Directiva i aquells temes que es considerin d’interès, a criteri del moderador. En tot cas hi haurà un torn per a les posicions contràries al punt sotmès a discussió.

Article 35.

Durant la celebració de l’Assemblea podran existir qüestions d’ordre que podran ser sol•licitades per aquells assistents amb dret a vot i que tindran prioritat davant del que s’estigui tractant, excepte durant una votació, tret que aquesta qüestió d’ordre es refereixi a la votació en curs.

Les qüestions d’ordre es referiran als següents temes:

 • a) Al funcionament de l’Assemblea o del debat i no al tema que es debat.
 • b) Revisió d’una decisió del moderador.

Article 36.

Les qüestions d’informació són aquelles que s’utilitzen per aclarir, sol•licitar informació puntual o explicar un punt i s’escoltaran a criteri del moderador.

Article 37.

Tots els acords de l’Assemblea General es prenen d’acord amb els quòrums establerts a l’article 14 dels Estatuts. En cas que es produeixi empat després de la tercera votació romandrà el status quo.

CAPÍTOL V. DE LA REFORMA DELS ESTATUTS I DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

Article 38.

Aquest reglament podrà ser reformat per l’Assemblea General en una reunió extraordinària, o en el decurs de la mateixa Assemblea General, amb el vot favorable de la majoria dels assistents.

En plantejar-se la reforma dels Estatuts o del present Reglament, la Junta Directiva procedirà a establir un període d’esmenes al text, les quals haurien de ser enviades a la Secretaria amb una antelació de 15 dies i difoses a tots els socis.

Una vegada reformats els Estatuts o el present reglament, si escau, la Junta Directiva haurà de facilitar als socis els textos reformats.

CAPÍTOL VI. GRUPS DE TREBALL I SECCIONS/h2>

Article 39.

Prevenció de l’assetjament sexual:

Amb l’objectiu de prevenir possibles situacions d’assetjament i abús sexual en el decurs de les activitats socials i esportives, entre responsables, voluntaris, monitors i altres persones socies o alienes a l’entitat, La Massa estableix un protocol de prevenció i actuació al respecte.

Aquest protocol inclourà la descripció dels riscos potencials i el procediment d’actuació davant situacions d’assetjament sexual.Especialment pel que fa a la protecció i abusos a menors.

Les persones voluntàries que siguin responsables d’activitats amb menors d’edat hauràn de disposar del corresponent Certificat del Registre Central de Delinquents Sexuals actualitzat, exceptuant quan en aquestes activitats els menors vagin acompanyats dels sus pares o un familiar responsable major d’edat.

Article 40.

El grups de treball seran establerts per la Junta Directiva per a la realització d’encàrrecs i tasques d’una durada màxima d’un any. La seva composició dependrà de l’objectiu del grup.

Article 41.

S’entén per Secció aquell grup de socis i sòcies que desenvolupen una activitat monotemàtica i de caràcter continuat en el si del Centre, que en cap cas no pot anar en contra dels objectius i interessos del Centre.

Les Seccions han de ser aprovades explícitament per la Junta Directiva a petició d’almenys 10 socis o sòcies del Centre, mitjançant el corresponent imprès (annex II), on hi constaran el nom deles persones components i de la persona responsable de la Secció, els objectius i eventualment les necessitats d’utilització dels espais del Centre previstes.

La Junta Directiva haurà de donar una resposta en el període màxim d’un mes. La creació d’una Secció haurà de ser ratificada en la primera assemblea que es realitzi després de la seva petició.

Cada Secció tindrà un o una responsable, que assistirà, a efectes de coordinació, una vegada a l’any i durant el primer trimestre, a una reunió de la Junta Directiva. La persona responsable d’una Secció haurà de tenir una antiguitat al Centre de com a mínim un any. Serà escollit entre els membres de la Secció per a un període determinat de temps, el qual –per tal d’afavorir la rotació entre els membres de la Secció- pot ser com a màxim de quatre anys seguits. Després d’un període mínim de dos anys de pausa, pot tornar a exercir aquesta tasca.

En el cas que una Secció es quedi sense responsable, la Junta Directiva n’assumirà temporalment aquesta funció, fins a trobar un responsable o, eventualment, decidir la dissolució de la Secció, que també haurà de ser ratificada en Assemblea.

Per tal de seguir de prop les activitats de les Seccions i d’impulsar-ne la coordinació i dinamització, la Junta Directiva podrà convocar les Seccions quan ho cregui convenient. A aquestes reunions hi assistiran les persones en qui la Junta Directiva delegui, el responsable de la Secció i, si aquest ho creu necessari, una persona més de la Secció.

Si bé els membres de la Junta Directiva poden ser responsables de Seccions s’encoratja a què ho siguin d’altres socis i sòcies.

Les activitats de caràcter extern hauran de ser aprovades expressament per la Junta Directiva i en totes elles s’haurà de fer constar el logotip de l’entitat i el nom de la Secció.

Les Seccions informaran semestralment a la Junta Directiva de les activitats realitzades en els sis darrers mesos. Dins de la primera setmana del mes de desembre es presentarà un projecte d’activitats i, eventualment, de pressupost que podrà ser tingut en compte per la Junta Directiva en el pressupost general de l’entitat d’acord amb els recursos generals disponibles.

El mes de febrer de cada any presentaran una breu memòria de la feina de la Secció durant l’any anterior.

Els canvis dels membres i dels responsables seran notificats puntualment a la Junta Directiva.

Sense perjudici del que s’ha dit anteriorment, les Seccions hauran de presentar a la Junta Directiva, i al seu requeriment, la informació que aquesta sol•liciti.

Article 42.

Drets de les Seccions, d’acord amb les disponibilitats generals del Centre:

 • a) Disposar dels espais del centre amb prioritat davant dels socis i sòcies individuals.
 • b) Disposar dels serveis que en cada moment pugui oferir el Centre.
 • c) Excepcionalment, les Seccions podran ser receptores d’aportacions econòmiques externes i finalistes per a activitats puntuals pròpies de la Secció, que hagin estat explícitament autoritzades per la Junta Directiva i de les que aquesta en serà receptora, destinant-les a les finalitats per les que les va demanar la Secció.
 • d) Eventualment i amb la prèvia autorització explícita de la Junta Directiva, les Seccions podran establir per als seus membres, una quota addicional a la del Centre, per a suport de les seves activitats que es cobrarà amb la quota general del Centre.
 • e) D’acord amb els criteris d’aquest Reglament, utilitzar el logotip i el nom del Centre.
 • f) D’acord amb els criteris d’aquest Reglament, rebre el suport de la Junta Directiva.

Article 43.

Deures de les Seccions:

 • a) Proposar el o la responsable.
 • b) Assegurar que els seus membres siguin socis i sòcies de l’entitat.
 • c) Per a un millor funcionament de l’entitat, potenciar la participació dels seus membres en les activitats socials i assembles del Centre.
 • d) Presentar la informació que li sigui requerida per la Junta Directiva.
 • e) Mostrar en totes les seves activitats externes el logotip de l’associació i identificar-se com a Secció de la mateixa.
 • f) Seguir els criteris del present Reglament.
 • g) Les Seccions que generin negoci hauran de pagar un cànon que establirà la Junta Directiva.
 • h) Cada Secció haurà de fer-se càrrec de la neteja dels espais del Centre que utilitzi.

Article 44.

Dissolució de les Seccions:

Si la Secció té menys de 10 membres.

Les Seccions també podran sol•licitar la seva dissolució, de forma raonada, quan ho demanin dues terceres parts del membres que tinguin almenys un any d’antiguitat com a socis del Centre.

La Junta Directiva pot encarregar la continuïtat d’una Secció que en demani la seva dissolució a d’altres socis i sòcies del Centre. La decisió haurà de ser ratificada en la següent Assemblea General que es celebri.

La Junta Directiva podrà obrir un expedient de dissolució d’una Secció quan ho cregui convenient ateses circumstàncies raonades de qualsevol ordre, incloses les econòmiques. Caldrà que informi immediatament als membres de la Secció les causes que motiven aquesta decisió, la qual haurà de ser ratificada per l’Assemblea General. En aquest cas la Secció podrà recórrer la decisió a la primera Assemblea de socis que se celebri. El debat d’aquest punt estarà inclòs en l’ordre del dia i la informació estarà a disposició dels socis durant els cinc dies anteriors a la data de l’Assemblea. En ambdós casos el responsable de la Secció podrà defensar els seus plantejaments davant l’Assemblea.

CAPÍTOL VI. EQUIPAMENTS

Article 45.

El Centre disposa dels següents espais: El Teatre de La Massa i els seus espais adjacents, inclosa la sala polivalent i el despatx del Centre; la Sala d’exposicions del Centre; el Rocòdrom“Germans Estorach” i el Cafè del Centre.

La Junta Directiva podrà organitzar funcionalment els diferents espais del Centre d’acord amb la normativa vigent i el que disposen els Estatuts, així com actualitzar els preus de lloguer de la sala per adaptar-los al mercat.

Article 46.

Cessió de la sala d’exposicions:

La sala d’exposicions pot tenir els següents criteris d’utilització i condicions:

 • 1. Cessió a tercers organismes i entitats per a la realització d’activitats puntuals conjuntes, en règim de col•laboració, pròpies de l’àmbit d’actuació del Centre:
  • - L’activitat haurà de ser aprovada per la Junta Directiva i s’inclourà en el programa d’activitats del Centre.
  • - Prèviament es pactarà la responsabilitat de la vigilància de la sala durant la durada de l’activitat.
  • - Prèviament es pactarà l’aportació de cada part en relació als costos d’inauguració, instal•lació, assegurança, vigilància i publicitat.
  • - El centre haurà de tenir un paper actiu en el procés de disseny i execució de l’activitat i s’haurà de visualitzar el logotip del Centre en tot el material i publicitat que se’n faci.
 • 2. Cessió en règim de contracte d’ús, per a la utilització de la sala de forma esporàdica per part de terceres persones, organismes o entitats:
  • a) La persona, organisme o entitat haurà de demanar la utilització de la sala, amb una antelació mínima de 30 dies, mitjançant l’imprès corresponent (annex III) on hi constarà la persona, organisme o entitat jurídica demanant, les dades de la persona responsable, l’objectiu de la utilització, la durada de l’activitat i els requeriments tècnics de la mateixa.
  • b) La petició haurà de ser acceptada explícitament per la Junta Directiva Directiva, la qual haurà d’emetre la seva opinió durant els 15 dies següents la petició.
  • c) La utilització de les instal•lacions comporta l’obligació que les persones que les utilitzin les deixin en perfectes condicions de neteja i manteniment. A efectes de cobrir possibles desperfectes s’aplicarà una fiança mínima.
  • d) Per a un millor funcionament, coordinació i manteniment de les instal•lacions, la Junta Directiva podrà elaborar una norma específica, podent variar en funció de l’activitat la quantitat de fiança.
  • e) Aniran a càrrec de la persona, persones o entitat que llogui la sala els costos d’inauguració, instal•lació i publicitat, si escau. En condicions habituals, la vigilància també estarà inclosa en el lloguer a no ser que per les característiques del contingut, la Junta expressi el contrari.
  • f) El preu de lloguer de la sala variarà segons la seva utilització sigui per un dia, sis hores o dues o menys hores. Les activitats de més d’un dia i menys de tres dies de durada, així com les de més de tres dies de durada tindran un preu diferenciat.
  • g) En cas d’activitats de caràcter personal (celebracions, exposicions…) per part de socis o sòcies de l’entitat amb un o més anys d’antiguitat, s’aplicarà un descompte del 50 %.
  • h) La publicitat relacionada amb aquestes activitats no portarà el logotip del Centre, a no ser que la Junta Directiva i l’Organitzador hagin acordat el contrari.
  • i) Per a les activitats que tinguin un possible benefici econòmic per a l’organitzador, el Centre aplicarà una comissió del 20% sobre el preu de venda dels productes venuts, així com una quantitat fixa prèvia
  • j) La Junta Directiva mantindrà en tot moment un catàleg de serveis on hi constaran les tarifes per a cada una de les possibles utilitzacions, així com les fiances a aplicar en cada cas.
  • k) Amb els usuaris de la sala s’establirà un contracte d’ús on quedaran reflectides les condicions a aplicar (annex IV)
  • Aquestes mesures tenen per objectiu cobrir les despeses de llum, vigilància, assegurança i neteja, així com reforçar la capacitat econòmica del Centre.
 • 3. Cessió a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i a d’altres institucions, d’acord amb els criteris i condicions que eventualment s’estableixin en convenis de col•laboració específics.
 • 4. Les peticions d’utilització de la sala que no s’avinguin a aquests criteris hauran de ser estudiades i resoltes per la Junta Directiva, però en cap cas les activitats podran vulnerar els principis d’independència política i institucional del Centre.

Article 47.

La Gestió del Rocòdrom “Germans Estorach” i de les seves activitats recau en la Secció de Muntanya de La Massa i es regeix pel Reglament propi aprovat per la Comissió del Rocòdrom i la Junta Directiva del Centre a l’octubre de 2017.

La cessió i l’ús de les instal•lacions del rocòdrom vindrà regulada pel conveni signat entre la Comissió del Rocòdrom i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, en tant que aquest darrer n’és el propietari de l’edifici on s’ubica.

La gestió ordinària de les activitats pot ser delegada i/o subcontractada a professionals o alguna empresa externa a la Massa en tant que no sigui posible dur-la a terme amb la contribución voluntària de socis escaladors del Centre.

D’acord amb la llei vigent, els monitors d’escalada que prestin serveis a menors d’edat hauràn de disposar del corresponent Certificat del Registre Central de Delinquents Sexuals actualitzat.

CAPÍTOL VII. DEL CONSORCI

Article 48.

Els representants del Centre al Consorci de la Massa seran elegits per consens entre els membres de la Junta Directiva. En serà membre nat el president/a o la persona en la que delegui. Eventualment la Junta Directiva podrà delegar en alguna persona sòcia si ho creu oportú.

Aquest reglament va ser aprovat per l’Assemblea General extraordinària celebrada el dia 31 de maig de 2019.

La Massa Centre de Cultura Vilassarenc | Mestra Viladrosa, 56 | 08339 Vilassar de Dalt | e-mail: lamassaccv@gmail.com